Denetim Hizmetleri


Denetim Hizmetleri

Şirketinize uygun olan yapmış olduğunuz ve yapacak olduğunuz bütün hibe ve teşvikler ile ilgili sizlere danışmanlık hizmetini AGEM olarak sunmaktayız. Hibe ve teşivklerin başvurularından daha önemlisi sürecin yönetilmesi ve hibe ödemelerinin banka hesabına girene kadar takibini yapmaktayız. Şeffaf olarak sizlere yararlanmış olduğunuz hibe ve teşvikleri rapor etmekteyiz.

1Bağımsız Denetim Hizmetleri
Son yıllarda firmaların büyümesi ile beraber mali tablolarda yapılan hile ve gerçek dışı olaylar Mali Tabloların Bağımsız olarak denetlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Yapılan bağımsız denetimler kamuya ve şirket ortaklarına raporlanmakta böylece firmaya olan güven daha da artmaktadır. Şirketlerin halka açılması ve kurumsallaşması aşamasında bağımsız bir yapı tarafından bağımsız denetiminin ilgili standartlara göre yapılması hem firmanın devamlılığı açısından hem de firmaya güvenen devlet kurumları, bankalar ve hissedarlar açısından önemlidir.
2Tam Tasdik Hizmetleri
Tam tasdik denetimleri 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğ bazında yaptığı düzenlemeler kapsamında 1995 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan tam tasdik incelemeleriyle; şirketlerin hesapları ve mali tabloları kontrol edilerek, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluk denetimi yapılmaktadır. Öte yandan tam tasdik denetimi yaptıran şirketler açısından, devletin denetim alanındaki yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tam tasdik denetimi ve düzenledikleri tam tasdik raporuyla şirketlerin kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygunluğu konusunda devlete güvence vermektedir. Tam tasdik hizmetlerimiz kapsamında, şirketlerde ortaya çıkması muhtemel vergisel risklerin önceden tespit edilmesini ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir denetimden önce, söz konusu risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra denetimler esnasında şirketlerin vergisel avantaj sağlayabileceği durumları da tespit ederek, bu olanakları şirket yöneticilerinin bilgilerine sunmaktayız. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonunda (yılda üç veya dört defa) denetim ekiplerimizle şirketinizde fiili denetimler yapılması, Denetim sonuçlarının şirket yönetimine raporlanması, Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alacak vergi matrahının hesaplanması, Tam tasdik raporunun düzenlenerek vergi dairesine teslim edilmesi, Tam tasdikle ilgili konularda vergisel danışmanlık hizmeti verilmesi
3İç Denetim
İç denetim, işletmelerde her türlü işlem, sözleşme, belge, kayıt ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğinin, mevzuata uygunluğunun, etkinliğinin ve verimliliğinin denetlenmesi açısından vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. İşletmelerde iç denetimin amacı; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlanması, önerilerde bulunulması, kontrollerin uygun ve etkin olup olmadığının test edilmesidir. Türkiye'de iç denetimin önemi, Avrupa Birliği müzakere süreci, TTK hükümleri, KGK, SPK, BDDK ve EPDK düzenlemeleriyle birlikte artmaktadır. Diğer taraftan kurumsal yönetim ilkelerine uyum süreci de iç denetimi ön plana çıkarmaktadır. AGEM olarak, sahip olduğumuz çözüm ortaklarımız ve kadromuz ile kurum kültürüne uygun iç kontrol ortamının oluşturulması ve iç denetim fonksiyonlarının geliştirilmesi konularında müşterilerimize hizmet sunmaktayız.
4Usulsüzlük ve Hile Denetimi
Şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe usulsüzlükleri cezai yaptırımlar doğurmanın ötesinde, başta şirket ortakları olmak üzere; devlet, kredi verenler ve işletmeyle ticari ilişkide olan tarafların zarar görmesine de sebep olmaktadır. Ayrıca finansal tabloların yasalarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmayarak işletmenin gerçek finansal durumundan farklı gösterilmesi önemli zararlar doğurabilmektedir. Bu konuda, şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, çalışanlar, üçüncü kişiler ve diğer ilgililerle görüşerek ve elde edilen bilgiler üzerinden veri analizleri yaparak karşılaştırmalı kontrollerle denetim çalışmaları yürütüyoruz. Bu konudaki belli başlı denetimlerimiz aşağıdaki gibi özetlenebilir: Muhasebe usulsüzlükleri ve hile denetimi, Yönetici ve çalışan suistimal incelemeleri, Dava ve uyuşmazlık danışmanlığı Personeller tarafından yapılan hile ve yolsuzluk denetimi
5Değerleme Hizmetleri
Hisse alım satımları, yeni ortaklıklar kurulması, düzenlemelere uyum veya buna benzer çeşitli sebeplerle şirket değerinin tespit edilmesine ihtiyaç duyulabilir. Bu ihtiyacın karşılanmasında en doğru yöntem şirket değerinin, işletmecilik prensiplerine uygun olarak ve objektif bir yaklaşımla belirlenmesidir. AGEM olarak, birleşme ve satın alma süreçleri, uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal tabloların hazırlanması ve benzeri karar alma ve yönetim süreçlerinde, piyasa şartlarına en uygun yöntemleri kullanarak şirket değerinin objektif biçimde tespit edilmesinde müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Şirketinizin güncel değerini sizlere mali tablolar üzerinde değerleme yaparak raporlamaktayız. AGEM Olarak yüksek standartlara sahip olup, uluslararası genel kabul görmüş değerleme teorisiyle uyumludur. Değerleme hizmetleri alanında uzmanlaşmış ve sadece bu alanda çalışan deneyimli ekibimizle müşterilerimizin yanındayız.
Türkçe