İkamet İzinleri


İkamet İzinleri Danışmanlığı

02/12/2019 TARİHLİ GÖÇ İDARESİ Tarafından Yayınlanan Genel Yazı ile 6458 sayılı kanunu 31-1 (e) bendi Turizm amaçlı kalacaklar çerçevesinde en fazla bir yıl süreliğine kısa dönem ikamet izni düzenlenen yabancıların turizm dışında haklı gerekçeler sunarak yeni bir ikamet izni kalış nedeni olmaması halinde 01.01.2020 tarihinden itibaren aynı amaçla ikamet izni talepleri uygun görülmeyecektir.

Kısa dönem ikamet izni

MADDE 31 – (1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir:
a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler,
b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar,
c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar,
ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar,
d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler,
e) Turizm amaçlı kalacaklar,
f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler,
g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler,
ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler,
h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar,
ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar,
i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler,
j) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu (1),
k) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları,
(2) (Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.) Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir.,
(3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.,

Yukarıda Yazılanlar dışında Türkiyede Çalışma İzni olmadan Turistik amaçlı ikamet izinleri verilmemektedir.

Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Adımlar;

1- İşveren Tarafından Geçerli Bir Elektronik İmza Gerekmekte
2- İşveren Kaydının Oluşturulması
3- Yabancı İşçinin Çalışma İzni Başvurusu
4- Bakanlık Değerlendirmesi
5- Çalışma İzni Onayından Sonra İşveren SGK Giriş İşlemlerinin Başlatılması
6- Yabancı İşçi Çalıştığı Sürede Aylık SGK Bildirgesi Verilmesi

Türkçe